تقویم و ساعت کاری پزشکان

تخصص پزشک شنبه 1400/09/13 یکشنبه 1400/09/14 دوشنبه 1400/09/15 سه شنبه 1400/09/16 چهارشنبه 1400/09/17 پنجشنبه 1400/09/18 جمعه 1400/09/19
درمان ریشه هنوز پزشکی در نطر گرفته نشده است.
ارتودنسی هنوز پزشکی در نطر گرفته نشده است.

شما می توانید قبل از نوبت گیری پزشک موردنظرخودرا به کمک این جدول بیابید.